Business Application hur kommer företaget påverkas? -del 3/5

Tema Dynamics 365 Business Application

2017-05-02 Created by: Mikael Petersén: mikael.petersen@sysfinity.se

Dynamics 365 Business Application och verksamheten

Dynamics 365 Business Application är byggt för ett offensivt digitalt angreppssätt, där man sätter affären och kunden i centrum. Digital strategi handlar om affärsplanen/strategin, integrera sedan detta med den Digitala och IT strategin.

• Nya affärsmöjligheter
• Omvärldskrav och kommunikation/interaktion med allt och alla
• Tillgång till senaste teknologin,Office 365, WorkFlow, PowerApp, 3-parts appar, Power BI, Cortana  intelligence, IoT , Machine learning, AI
• Informationsinsamling, ny kunskap via nya analysmöjligheter
• Nytt och modernt arbetssätt för organisationens medarbetare
• Nya aktörer som ser nya möjligheter med ny teknik, de kommer att utmana befintliga branscher med nya modeller och strukturer
• Automatisering processer och rutiner

Dynamics 365 Business Application handlar om
• Affärsplanen/strategin, den digitala och IT strategin
• Förändring
• Nya möjligheter i Molnet, men ny teknologi
• Marknad, försäljning, service
• Kommunicera/interagera med allt & alla i Molnet
• Information & Analys
• Enkelhet
• Repeterbart & Automatiserat
• Ett nytt sätt att tänka & arbeta, ett nytt ”Mindset”

Verksamhetspåverkan

Ett Dynamics 365 Business Application projekt är verksamhetsprojekt, men till största del ett förändringsprojekt.

Innan man börjar titta på ett nytt Dynamics 365 Business Application system, bör man titta på vilka krav detta ställer på verksamheten. Börja med affärsplanen/strategin integrera den med er digitala- och IT strategi, våga att utmana affärsplanen, befintliga arbetssätt och strukturer, våga ta en dialog med era kunder, leverantörer och partners. Skaffa er:. 

                       • Insikt
                       • Medvetenhet
                       • Förståelse

Därefter se över vilka organisationsförändringar som kommer att krävas, sen är det dags att titta på vilket systemstöd ni behöver.

• Affärsplanen/strategin, integrera den med den digitala och IT strategin
• Förändringsledning
• Nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att arbeta
• Marknadsföring och försäljning ingår nu i systemen
• Förstå och ta fördel av nya möjligheter i molnet såsom; IoT, BigData, AI, intelligenta BI lösningar, Machine learning mm, dessa möjligheter arbetar tillsammans med Dynamics 365 Business Application.
• Kund & leverantörsservice ingår nu på ett helt nytt sätt
• ERPs tidigare processer är omarbetade, uppdaterade och nya, de del är och kommer automatiseras
• Standardiserade processer (inga systemanpassningar)
• Nya arbetsuppgifter tillkommer, gamla försvinner
• Utmaning för organisation, organisationsförändringar
• Skapa innovativt klimat där möjligheter lyfts fram istället för att fokusera på svårigheter
• Fokusera på processer istället för funktioner

Vilka krav ställs på företagen (kunden)

Ett Dynamics 365 Business Application projekt kommer till stor del vara förändrings- och digitala transformeringsprojekt, detta kommer att ställa nya och större krav på kundsidan än i gamla traditionella projekt.

                       • Insikt
                       • Medvetenhet
                       • Förståelse          

• Skapa en förståelse för vad den nya Digitaliserade världen betyder för ert företag, Dynamics 365 Business Application är en del av den världen.
• Ett verksamhets -och förändringsprojektprojekt, inget IT (eller ERP) projekt
• Affärsmodellen integreras med den digitala- och IT strategi
• En tydlig målbild
• Standardisera företagets processer (inga systemanpassningar)
• Tillsätt en tydlig förändringsledning
• En stark styrgrupp
Det kommer att krävas ökad beställarkompetens mot leverantören eller leverantörerna. Det kommer förväntas kunden på egen hand driver en större del av ett projekt och därmed krävs en större tydlighet mot leverantörerna. Leveranser från olika leverantören med olika kompetenser är inte osannolikt, utöver bassystemet behövs även komponenter som Office, BI, och alla möjligheter i Microsoft Azure mm. och inte minst interaktioner, tredje parts appar.

Vad kundens skall hantera:
• Mål
• Omfattning
• Standardisera företagets processer (ta inte referens i ert hamla ERP, titta framåt tänk nytt)
• Tydlig beställning
• Projektledning
• Förändringsledning
• Projektplan
• Tidsplan
• Projektorganisation
• Kommunikationsplan
• Syrning och uppföljning insatser och leveranser
• Hantering av grunddata
• Säkerställa intern kompetens

Här behöver man ofta ta in externa resurser för att få ut den effekt man eftersträvar.

Hela organisationen kommer att beröras vid införandet av ett nytt systemstöd. Nya möjligheter, bättre systemstöd, nya och effektivare processer frigör kapacitet som ger förutsättningar för att effektivisera organisationen. Organisationsförändringar blir då ofta en naturlig effekt av dessa förändringar, ofta är detta en svår process och man behöver hantera den oro för förändringar som ofta uppkommer i förändringsprojekt. Stort ansvar ligger på att förändringsledningen är tydlig, informerar (gärna mer än mindre), samt låter medarbetarna få möjlighet att påverka.

Vilka krav ställs på leverantörerna

Sättet att implementera Dynamics 365 Business Application skiljer sig mycket från implementering av Affärssystem / ERP.
För traditionella Affärssystemsprojekt använder leverantörerna normalt projektmodellen PPS eller Microsoft Sure Step. Nu krävs ett mer Agilt angreppssätt, arbetsuppgifter som för förstudie, analys & design, GAP lista, kundanpassningar mm är inte relevanta mer, nu måste nya modeller användas! Man måste nu utgå från ett processtänk och applicera företagens processerna i det nya systemet. Möjligheten att bygga anpassningar i systemen genom att ändra koden finns inte mer, dock kan appar tillfogas eller utvecklas. Att analysera och förändra processerna kommer kunder själva att göra.
.
Detta medför att nya andra krav ställs på leverantörerna av Affärssystem / ERP. De har tidigare varit fokuserade på att analysera, optimera företagens interna processer via kundanpassningar, och där uppgraderingar har varit en stor del av arbetet. 70-80% av ERP’s traditionella gamla arbetsuppgifter försvinner helt enkelt, arbetssätten kommer även i framtiden förändras vid automatisering av processer och med systemen automatisk uppdateras. Nu måste leverantörerna förstå helheten, med kunden och kundens affär i centrum.
.
Krav på leverantörerna är att förstå kunden och kundens affär, detta kräver en öppenhet och tydlighet både från kund och leverantörer.
.
Om vi tittar på Dynamics 365 Business Applikation, så finns de tidigare processerna som fanns i ERP, nya, ompaketerade, uppdaterade och visa automatiserade. Den största utmaningen för leverantörerna är dock alla nya processer och samverkande appar och funktionalitet, sedan att få kundens process att fungera i systemet utan anpassningar.
.
Microsoft ersätter sin gamla implementeringsmodell ”Sure Step” med LCS (Life Cycle Services) för Dynamics 365. Den gamla modellen ”Sure Step” fungerar helt enkelt inte i den nya världen med Dynamics 365 Business Application.
.
.
Epilog:
Tänk på att detta även är nytt för leverantörerna, modell, system, implementering och samverkan, en stor förändring även för leverantörerna. Samtidigt som de även skall hantera stora interna organisationsförändringar.

Kommentera gärna inläggen"

%d bloggare gillar detta: